Kaubad koju üle Mandri-Eesti!

DOMESTOS Puhastusvahend Pine Fresh 750ml

2,89 1,79 sis. KM

Kirjeldus

Toote koostisosad/kirjeldus: 

Tihe desinfitseeriv puhastusvahend. Tapab kõik teadaolevad bakterid. < 5%: kloori baasil valgendi (naatriumhüpoklorit), mitteioonsed pindaktiivsed ained, katioonsed pindaktiivsed ained, seep, lõhnaaine. Desinfektsioonivahend: naatriumhüpoklorit 4,5 g 100 g kohta. „Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta” Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib söövitada metalle. Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori). Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille või -maski. Kanda kaitseriietust. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kemikaal 

 Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab biotsiidi. Met. Corr. 1 H290 Skin Corr./Irrit. 1 H314 Aquatic Acute 1 H400 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Tootjamaa
Ungari
Hoiu ja kohaletoimetamise temperatuur
Toatemperatuur

Shopping cart

0

No products in the cart.