Me ei võta ajutiselt uusi tellimusi vastu
Vabandame ebameeldivuste eest

Mojo e-poe kasutus- ja müügitingimused

  1. Kasutus ja müügi tingimustes kasutatavad mõisted

1.1 Kasutaja –  Mojo epood teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Mojo epood veebilehel ja/või ostab Ridemojo veebilehel või Teenuseid. Kasutaja võib olla Ridemojo veebilehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Ridemojo veebilehel kasutajakonto.

1.2 Kasutustingimused – Ridemojo veebilehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Ridemojo veebilehel viibivatele ja Ridemojo shop kaudu oste sooritavatele isikutele.

1.3 Kaup – Ridemojo shop poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad) ja teenus (teenused).

1.4 Kaupmees – Gemmon OÜ, reg nr 14266612 kes müüb või vahendab kaupu või teenuseid veebilehel shop.ridemojo.eu

1.5 Veebileht – Internetikeskkond shop.ridemojo.eu  ja/või selle alalehed.

1.6 Müügileping – Veebilehe Ridemojo kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

1.7 Müügilepingu kinnitus – Veebilehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Ridemojo ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

1.8 Müügilepingu tingimused – Ridemojo poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms)

1.9 Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

1.10 Teenus – Veebilehel shop.ridemojo.eu poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

 Kasutus- ja müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Kasutus ja müügitingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1 Kasutus ja müügitingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutus ja müügitingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub veebilehte muul viisil kasutama.

2.2  Kasutus ja müügitingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Mojo, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Veebilehe kasutamisega. Veebilehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Mojolt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Veebilehe vahendusel.

2.3  Kasutus ja müügitingimused kohalduvad kõikidele Veebilehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4 Kasutajal ei ole kohustust ennast Veebilehel registreerida, kuid Mojol on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Veebilehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5 Lisaks käesolevatele Kasutus ja müügitingimustele reguleerivad Kasutaja, Mojo ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused , Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutus ja müügitingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6 Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Mojo ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist

3. Mojo ja vastutus

3.1 Mojo võimaldab Kasutajatel kasutada veebilehte shop.ridemojo.eu Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Mojo. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Mojo. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Mojo ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.

3.2 Mojo ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3 Mojol on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad). 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

4.1 Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Veebilehel käsitatakse Mojo poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2 Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Mojol võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3 Mojol on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4 Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Mojo serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5 Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Mojoga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Mojol on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6 Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Mojo arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna.

4.7 Mojo tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Mojol kohustust Müügilepingut täita.

4.8 Kasutajal on õigus nõuda Mojol arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Mojo ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Mojo süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Mojol õigus Müügitehingust taganeda. Mojo väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.9 Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. väljastab Mojo e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Veebilehel valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Mojo:
– Müügilepingu numbri,
– Kaubakoodi,
– Mojo rekvisiidid ja kontaktandmed,
– Kauba kättetoimetamise aadressi,
– Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg). Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Müügilepingu kinnituse puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (Müügilepingu numbri ja kaubakoodi). Mojol on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad 

5.1 Veebilehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2 Mojol on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Veebilehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Veebilehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Veebilehe tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3 Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.4 Transporditingimused ja nende hinna määrab Mojo või Kaupmees, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

5.5 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

6. Tellimuse esitamine ja kinnitamine

6.1 Mojo e-poes saab Tellimusi esitada, kas registreeritud või registreerimata kasutajana. Tellimuste ajalugu näeb müügikeskkonnas ainult registreerinud klient.

6.2 Kauba tellimiseks valib Tarbija Mojo e-poes müügikeskkonnast talle sobiva(d) Kauba(d) ja lisab tooted ostukorvi. Tarbijal on võimalik ostukorvi sisu korrigeerida kuni Tellimuse kinnitamiseni ja enne Kauba eest tasumist.

6.3 Tellimuse vormistamiseks täidab Klient müügikeskkonnas nõutud andmeväljad; valib Kauba üleandmise viisi (kuller), märgib Tellimuse kättesaamise koha. Tellimus toimetatakse kätte hiljemalt tellimuse esitamisele järgneval päeval.

6.4 Mojo e-pood ei vahenda alkoholi sisaldavaid jooke (sh ka alkoholivaba õlu, siider, vein) ja tubakatooteid.

6.5 Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on teadlik, et tellitud Kaupa ei toimetata laste-, ravi- ja kinnipidamisasutustesse.

6.6 Tarbija kohustub enne Tellimuse kinnitamist ja makse tegemist kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.

6.7 Tellimuse jõudmisel Kauplejani, edastab Kaupleja Tarbijale automaatvastusena e-kinnituskirja.

6.8 Kaupleja teavitab Tarbijat Kauba komplekteerimisest e-posti teel enne Tellimuse kohaletoimetamise ajavahemikku.

6.9 Tellimuses esinevate võimalike ebatäpsuste või vigade korral (mittesoovitud kaubad või kogused) tuleb Tarbijal võtta koheselt ühendust Kaupleja klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

6.10 Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest või Tellimusest loobumisel tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.

7. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

7.1 Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku Mojo kontakteerudes või Veebilehe vahendusel. 7.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

7.2 Mojo kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 4 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

7.3 Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse  Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

7.4 Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Mojo Kuller. Mojo Kuller ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

7.5 Mojo e-pood tarnib kaupasid Mandri-Eesti piirides.

7.6 Mojo e-pood tarnib kauba Tarbijale tellimusele järgneval päeval.

7.7 Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.

7.8 Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel ja antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

7.9 Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud ka Veebilehel.

8. Tellimuse eest tasumine

8.1 Tellimuse eest saab Tarbija tasuda Mojo Shop müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses sobiva pangalingi vahendusel.

8.2 Kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel tasub Tarbija kogu Tellimuse eest Mojo Shop müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses.

8.3 Pangalinke pakub Maksekeskus AS, reg nr 12268475 ning kõik tehingud toimuvad eurodes

9. Tarbija taganemisõigus

9.1 Tellitud Kauba kättesaamisel on Tarbijal kohustus koheselt kontrollida Kauba vastavust Tellimusele. Tellitud Kauba hulgas olevad rikutud- või praaktooted ja nende kogused tuleb märkida Kauba tagastusblanketile ning koheselt üle anda kaupluse töötajale, Kullerile või tagastada läbi pakiautomaadi. Tagastatud rikutud- või praaktoodete eest tasutud summa tagastab Kaupleja Tarbijale. Hilisemaid pretensioone lahendatakse ainult Kaupleja kaupluses.

9.2 Kauba kahjustumise või kadumise risk Kauplejalt Tarbijale läheb üle kättesaamise momendist.

9.3 Tarbijal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest, v.a võlaõigusseaduse (VÕS) § 53 lg 2 p 9, mille kohaselt ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemise õigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud Kaupade ostmisel, mis antakse üle Kaupleja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Tarbija elu-, asu- või töökohas.

9.4  14 päevane Lepingust taganemisõigus ei kohaldu alljärgnevatele kaubagruppidele:

9.4.1  Kaubale, mis rikneb või vananeb kiiresti, sh jahutatud ja külmutatud ning muu sarnane kiiresti riknev Kaup;

9.4.2 Kaubale, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt pesu, suka-soki tooted, jms);

9.4.3 avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid;

9.4.4 perioodilised väljaanded;

9.4.5 Kaubad, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga viisil, mis ei võimalda neid enam teineteisest eraldada;

9.4.6 suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara, kui Tarbija on Kauba ümbrise avanud.

9.5 Tarbija poolt tagastatav Kaup ei või olla rikutud, kahjustatud või mingil muul viisil kasutatud ja peab olema oma originaalpakendis. Veendumaks Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija käsitsema Kaupa viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha kaupluses. Vajadusel tuleb Kauba pakendit avada ettevaatlikult ja seda kahjustamata.

9.6 Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Tarbija.

10. Mojo õigus Müügilepingust taganeda

10.1 Mojol on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

10.1.1 Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

10.1.2 Tellitud Kaup puudub Mojo või Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

10.1.3 Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

10.2 Mojol on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Mojol on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Mojo Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

10.3 Kui Mojo on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest. 

11. Vastutus ja vääramatu jõud

11.1 Mojo, Kasutaja ja Kaupmees vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

11.2 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

11.3 Mojo ja Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

11.4 Mojo ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate (Mojost mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

11.5 Mojo ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

11.6 Mojo ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

11.7 Mojo ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Mojo on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

12. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

12.1 Kasutajal on õigus:

12.1.1 nõuda Mojolt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

12.1.2 esitada Mojole pretensioone Mojo tegevuse kohta, samuti esitada Mojole või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe tegevuse kohta on esitatud Mojole, edastab Mojole need Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

12.2  Kasutaja kohustub:

12.2.1 esitama Veebilehel kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

12.2.2 hoidma saladuses kolmandate isikute eest Veebilehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

12.2.3 vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

12.2.4 mitte kasutama Veebilehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

12.2.5 viivitamata e-posti teel informeerima Mojot kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

12.2.6 koheselt e-posti teel informeerima Mojot Veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Mojo poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

12.2.7 mitte lubama sooritada Veebilehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

12.3 Kasutaja kinnitab, et ta:

12.3.1 on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Veebilehel võimaldatud tehinguid;

12.3.2 on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Mojoga ja Mojo vastutab Müügilepingu täitmise eest;

12.3.3 on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

12.3.4 on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Mojo tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

12.3.5 on teadlik ja nõustub sellega, et Mojol on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning Mojo Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele ;

12.3.6 on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Mojo juures deponeeritud summalt intressi;

12.3.7 Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad Mojo, va punkt 7.2.;

12.3.8 on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Mojole nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

12.3.9 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Veebilehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

12.3.10  Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Veebilehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

13. Mojo õigused ja kohustused

13.1 Mojol on õigus:

13.1.1 katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Veebilehelt, kui Mojo kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

13.1.2 võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Veebileht maha või selle toimimine peatada;

13.1.3 jälgida Veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Veebilehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ;

13.1.4 omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Veebilehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Veebilehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

13.1.4.1 rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

13.1.4.2 on esitanud Veebilehel kasutajaks registreerumisel või Veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

13.1.4.3 teadlikult ja tahtlikult levitab Veebilehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Veebilehte, Mojot või teisi isikuid;

13.1.4.4 käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

13.1.5 saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

13.1.6 Mojo ei vastuta ühelgi juhul:

13.1.6.1  Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Mojol tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Mojo juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

13.1.6.2 Mojo ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Mojo klienditeenindusele;

13.1.6.3 Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Veebilehe salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Mojo juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

14. Mojo ja Kaupmehe õigused ja kohustused

14.1 Mojol ja Kaupmehel on õigus:

14.1.1 Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);

14.1.2 Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

14.1.3 Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Mojol ja Kaupmehel on õigus ja kohustus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

14.2  Mojo ja Kaupmehel on kohustus:

14.2.1 Edastada Kaupade ja Teenuste kohta õiget informatsiooni;

14.2.2 informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;

14.2.3 Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

14.2.4 Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

15. Poolte teated

15.1 Kõikide Veebilehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, Mojo ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Veebilehel, teineteisele avaldatud e-posti aadresside ja telefoniside kaudu või informatsiooni avaldamisega Veebilehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Veebilehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva. Hindade, Maksetingimuste ja Transporditingimuste muutmine Veebilehel jõustub selle avaldamise hetkest. 

16. Intellektuaalne omand

16.1 Mojo Veebilehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Mojo kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Mojo kaubamärk jms on Mojo intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Mojo kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

16.2 Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Veebilehe kaudu, loovutab Kaupmees Mojole intellektuaalse omandi õigused Kaupade ja Teenuste kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, mis kuuluvad avaldamisele Veebilehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste loovutamine ei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees Mojole nende kasutamiseks ainulitsentsi.

17. Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine

17.1 Veebilehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutaja ja Kaupmees, et nad on tutvunud Mojo Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.

18. Kasutustingimuste muutmine

18.1 Mojol on igal ajal õigus ühepoolselt Veebilehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi , Maksetingimusi , Privaatsus- ja Andmekaitsetingimusi) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Veebilehe osutatavad teenused lõpetada või Veebileht sulgeda.

18.2 Mojo soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Veebilehe tehnilisest veast.

19. Muud tingimused

19.1 Kasutajad aktsepteerivad Veebilehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Mojo kahjuks. Veebilehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

19.2 Veebilehel kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Mojo ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

19.3 Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja Mojo lahendada läbirääkimiste teel. Kui Mojo keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Mojo pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või nõuda asja lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

19.4 Kasutustingimused kehtivad Veebilehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Mojo ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

19.5 Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

Shopping cart

0

No products in the cart.